Betekenis Nos Bos

Nos Bos
 staat voor de stem van onze God de stem voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is de stem waarvan wij afhankelijk zijn dat betekent nos bos de stem van onze God.

Visie en missie
We strekken ons  uit om de ongelovigen te bereiken met de liefde die God in ons hart heeft uitgestort zoals in Jesaja 61:1-10.

Geschiedenis
De geschiedenis van RNB begon in 2001 met als doel informeren, bewustmaken een stukje entertainment voor de luisteraars. 
RNB begon met 1 uur zend tijd per week.

RNB op Internet
RNB groeide steeds meer en nu zijn we 24 uur per dag het evangelie over de hele wereld aan het verkondigen zo als geschreven staat in Matteüs 28:18-20. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Activiteiten organiseren
Daarnaast organiseren we allerlei soorten activiteiten met als doel evangeliseren en om gelovigen en niet gelovigen samen te brengen te steunen, te bemoedigen en samenwerking te bevorderen onder de gemeenten. Ook organiseren we doopdienst en gebed bijeenkomsten.

Overzicht en gegevens
Statutaire naam: Stichting Evangelische Radio Nos Bos
Anbi: Radio Nos Bos is ANBI erkend.
KVK-nummer: 17198952 Eindhoven
Post adres:
Postbus 6028
5700 ES Helmond
Bezoek  adres:
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

Op dit moment bestaat het bestuur van Radio Nos Bos uit 2 personen.
Voorzitter en secretaris D. B 
Penningmeester T. B
We zijn op zoek naar een secretaris.

E-mailadres:
info@radionosbos.nl
Website: https://www.radionosbos.nl

Tel nr: 0642286157
Bank: NL23ABNA0529397919